สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะทำงานการจัดสอบ O-NET ระดับศูนย์สอบ

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวม ๒๑ สนามสอบ จำนวนห้องสอบ ๑๑๖ ห้อง และประกาศผลสอบวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวม ๑๘ สนามสอบ จำนวนห้องสอบ ๔๕ ห้อง และประกาศผลสอบวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมี นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียด ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยนำผลการสอบไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ