สพม.เชียงใหม่ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายบุญเสริญ สุริยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ และประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( รอบ 6 เดือน) นางสาวณัฏฐิณี ปินตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพ : สุภาพร จอมใจ