นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาทุกสังกัดในระดับศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย ได้แก่สนามสอบโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง และโรงเรียนหนองแคนวิทยา ณ ห้องประชุมมูลนิธิ ถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย