สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

         วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.30 น.  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ประธานกรรมการ  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนางสุนันทา  มีชัย  ผอ.โรงเรียนบ้านวังดินสอ  กรรมการ  ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี  ของนายชวลิต  บุญศิริ  ผอ.โรงเรียนวัดเกาะแดง  ณ โรงเรียนวัดเกาะแดง  จากนั้น เวลา 10.30 น. ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  ของ ว่าที่ ร.ต.ปิยะศักดิ์  หิมะคุณ  ผอ.โรงเรียนบ้านคลองอุดม  ณ  โรงเรียนบ้านคลองอุดม