ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านหน้าเขาอำเภอทุ่งสงในการเปิดเรียน On Site

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.   นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2)  พร้อมด้วยนางสาวจอมขวัญ  นครไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และบุคลากรในสังกัด  เยี่ยมโรงเรียนบ้านหน้าเขา  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารการศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการเรียน On-Site  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ ผอ.สพป.นศ.2 ได้เน้นย้ำในเรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จะต้องมีมาตรการดูแลนักเรียน ครู เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด   เช่น การกำหนดระยะห่าง การจัดห้องเรียน นอกจากนี้ ต้องมีมาตรการตามแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมการรองรับ หากมีการระบาดในโรงเรียน