ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมตรวจรับและเก็บรับษาข้อสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ดร.วิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการ ร่วมตรวจรับและเก็บรับษาข้อสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จัดเรียงข้อสอบพร้อมจัดเก็บ ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด