นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 3

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาทุกสังกัดในระดับศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย ได้แก่สนามสอบโรงเรียนด่านใต้วิทยา โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ โรงเรียนนามนราษฎร์นุคราะห์ และโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย