สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมลูกเสือ-เนตรนารีจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน 4 วัน คือวันที่ วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีลูกเสือเนตร-เนตรนารี ที่เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ ลูกเสือ จำนวน 19 คน เนตรนารี จำนวน 11 คน รวมผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 30 คน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด