สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นการถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปลูกฝึกทัศนคติและจิตสำนึกด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ฝึกทักษะและประยุกต์ใช้วิธีการทางลูกเสือในการปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือจิตอาสา ส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด