สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารผู้เรียน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารผู้เรียน โดยมี นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2