สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.   นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เข้าเยี่ยมการอบรมลูกเสือจิตอาสาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคาย   เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเป็นการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  มีจิตสาธารณะตามกฎและ  คำปฏิญาณของลูกเสือ สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 30 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา