สพม.เลย หนองบัวลำภู ประชุมทางไกลคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขต 2 จังหวัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขต ทั้ง 2 จังหวัด ทางไกล ด้วยระบบ Zoom Meeting

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.เลย หนองบัวลำภู นายไพโรจน์ พรมสอน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มอบหมายให้นางกชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขต ทั้ง 2 จังหวัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงใช้วิธีการประชุมทางไกล ด้วยระบบ Zoom Meeting

คณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดเลย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเลย และผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองเลย เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหนองบัวลำภู และผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

…………………………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากนางชลันดา ดวงไพชุม นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ