ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนแบบ On-Site

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2565   นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  อำเภอเมือง  เพื่อติดตามความพร้อม และการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ( Covid-19)  พบว่า โรงเรียนมีการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และได้พบปะพูดคุยกับคณะครู เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ  พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน.–