ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สพป.ชุมพร เขต ๑ มีสนามสอบ ๒๒ สนามสอบ จำนวนห้องสอบ ๑๐๖ ห้อง และประกาศผลสอบวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบในในวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวม ๑๕ สนามสอบ จำนวนห้องสอบ ๕๐ ห้อง และประกาศผลสอบวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมี นางกันยมาส ชูจีน รอง ผอ สพป.ชุมพร เขต ๑ และนางชมัยพร รัตนพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมชี้แจงรายละเอียด ณ ห้องประชุมโรงแรมชุมพรการ์เด้นส์ จังหวัดชุมพร