สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ เพื่อให้การทดสอบดำเนินไปด้วยความถูกต้อง มีความยุติธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นางสาวฉันทนา สำลี ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒