สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ระดับสนามสอบ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นางสาวฉันทนา สำลี ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ระดับสนามสอบ เพื่อให้การทดสอบดำเนินไปด้วยความถูกต้อง มีความยุติธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านระบบ Facebook Live ออกอากาศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒