สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางเปรมฤดี เกลาพิมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางโชติกา กุลจู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรติตถ์

Alisa Pratumpo