ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 25650 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 มอบหมายให้ นางนุจริน โชติญาโน ผอ.กลุ่มอำนวยการ และ นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานฯ ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดย นายประทีป จูทะศร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 และนางสมพร สมผดุง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานและวิทยากร ในการประชุม