สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน  ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ เพียลา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง โรงเรียนบ้านหนองตื่น โรงเรียนบ้านโนนเกษตร และโรงเรียนบ้านหนองขุ่น