สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลการดำเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลการดำเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อนำเสนอในการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดยโสธร) โดยมี นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสมใจ มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายบายและแผน นางสาววรจนา ชมภูพร ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนโยบายบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2