สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔