สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายของ รมต.ศธ.

วันพุธที่  9  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  13.30  น.  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  พร้อมด้วย  นายสุขสันต์  คุ้มบัว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย  จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ผ่านระบบทางไกล  (ZOOM)  โดย  นายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดประชุม เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการติดตาม  ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย  จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ณ  ห้องประชุม  Conference  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5