ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ชุดที่ 55 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ชุดที่ 55 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด