ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3พร้อมบุคลากรร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสพฐ.ปีงปม.2565

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สพฐ.จัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.ประจำปี งบประมาณ พงศ. 2565” ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายอำนวย ดีประสิทธิ์
นายสุชาติ อินทรศักดิ์ นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ รองผอ.สพป.สพ.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมไพศาลี 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3