รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ปัตตานี ประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดที่ 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดที่ 2 (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขนาดเล็ก) ของ นางสาวอรอุมา ขันธพาลี โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สังกัด สพม.สงขลา สตูล ณ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล