สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายของ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ

       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 น.  นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นายนพดล ตลับแก้ว  นายจินดา วงศ์อำมาตย์  นายวิทยา  วังคะฮาต รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย  ร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ผ่านระบบ  ZOOM Meeting  เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย  จุดเน้น สพฐ. และนโยบายของ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2