รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง แนวทางการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง แนวทางการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อรับฟัง/รับทราบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ ณ ห้องประชุมวานิชอนุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 (ในการนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด)