สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางแอปพลิเคชัน ZOOM

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสมใจ มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาววรจนา ชมภูพร ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดยโสธร) ผ่านทางแอปพลิเคชัน ZOOM โดยมี นายชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. และคณะเป็นผู้รับผิดชอบตรวจติดตามฯ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโครงการที่ติดตามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการพาน้องกลับมาเรียน และ 2) โครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2