ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ให้แก่หัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลางประจำสนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกสนามสอบ รวมจำนวน 44 คน ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1