สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ในฐานะศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๙ เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด