อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุ้มครอบเด็กให้ปลอดภัย ชุมชนร่วมใจดูแล

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย ชุมชนร่วมใจดูแล โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนแกนนำ ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ วิธีการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยได้

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย ชุมชนร่วมใจดูแล โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนแกนนำ และผู้ปกครองแกนนำ มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการและวิธีการคุ้มครองเด็ก นักเรียนได้รับการเฝ้าระวัง ดูแล ช่วยเหลือ และการคุ้มครองให้นักเรียนปลอดภัยทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน เกิดภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นระบบ วิทยากรผู้ให้ความรู้ เจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดย นายอนันต์ ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน จึงได้จัดทำกิจกรรมให้นักเรียนมีความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและบุคคลที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนในโรงเรียน รวมถึงเฝ้าระวัง ดูแล ช่วยเหลือให้นักเรียนมีความปลอดภัยทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียนให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๓ ที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนได้มีระบบงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกด้าน จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน และแกนนำนักเรียน รวมถึงแกนนำผู้ปกครอง ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการคุ้มครองเด็กอย่างแท้จริง จึงจะสามารถดูแลคุ้มครองเด็กได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย ดังนั้น โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย ชุมชนร่วมใจดูแล ขึ้นมาในวันนี้