ผอ.สพป.นศ.2 ติดตามการเปิดเรียน On Site รร.บ้านน้ำตก

นที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วยนางสิริพร บัวจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และบุคลากรในสังกัด เยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการเรียน On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ ผอ.สพป.นศ.2 ได้เน้นย้ำในเรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จะต้องมีมาตรการดูแลนักเรียน ครู เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด เช่น การกำหนดระยะห่าง การจัดห้องเรียน นอกจากนี้ ต้องมีมาตรการตามแผนเผชิญเหตุ และพร้อมกำชับตามน้องกลับห้องเรียน โดยโรงเรียนดำเนินการตามนักเรียนที่หลุดจากระบบกลับมาเรียน พร้อมให้รายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นระยะว่านักเรียนกลับมาเรียนกี่คน และตามไม่ได้กี่คน เพื่อร่วมหาแนวทางช่วยเหลือ แก้ไข ป้องกันต่อไป