สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจ ติดตาม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ (10 ก.พ. 2565)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางแก้ว ฉัตรจอหอ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นายเฉลิมพล ดวงมุลตรี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และนายวีรพล โสมณวัตร พนักงานพัสดุ ส.4 ออกตรวจ ติดตาม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามปริมาณและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง โรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนบ้านดงมะไฟ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม โรงเรียนบ้านบะคอม โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา และ โรงเรียนบ้านหัวนา จังหวัดยโสธร

สรศักดิ์ พรมนิล : ภาพ / วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2