สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมชินเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 2.ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนที่โรงเรียนเสนอตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพื้นที่ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง โดยมี นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางโชติกา กุลจู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

Alisa Pratumpo