สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ O-NET

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2  ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับสนามสอบปีการศึกษา 2564 เพื่อให้คณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อย บรรลุเป้าประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวปฎิบัติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ สพป.พิษณุโลก เขต 2 กำหนดการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 8 สนามสอบ