สพป.ยโสธร เขต 2 การประชุมปฏิบัติการ คณะทำงานดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ คณะทำงานดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะทำงานฯ ในการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน วิธีการและแนวปฏิบัติในการจัดสอบฯ ที่ทางสถาบันการทดสอบแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด โดยมี นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูวิชาการประจำสนามสอบ และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2