ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในการนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี รางวัลพฤหัสบดี และโล่รางวัลสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒