สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (สอนวิชาภาษาอังกฤษ)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (สอนวิชาภาษาอังกฤษ) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแนวทางการดำเนินการจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ และเกณฑ์คุณสมบัติครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ สพฐ.กำหนด และคุณสมบัติอื่นๆ ที่โรงเรียนต้องการ โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายบุญมี พุ่มจันทร์ ผอ.โรงเรียนเลิงนกทา นางสาววรจนา ชมภูพร ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2