อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมทดสอบ O-NET ผู้อำนวยการเขตฯ พร้อมรองฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบทุกสนามสอบ

10 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งทำหน้าที่ผู้แทนศูนย์สอบ ในการทดสอบ O-NET ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อชี้แจงบทบาท หน้าที่ของตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ ซึ่งแต่งตั้งจาก ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กำหนดให้มีสนามสอบสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 25 สนามสอบ และสนามสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 สนามสอบ ภาพรวมมีนักเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  1,804 คน คิดเป็นร้อยละ  84.42 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 494 คน คิดเป็นร้อยละ 68.90 และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ส่งนักเรียนทั้ง 2 ระดับร่วมเข้ารับการทดสอบกับศูนย์สอบ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ด้วย ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เน้นย้ำการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม มอบให้ผู้แทนศูนย์สอบเป็นที่ปรึกษา ให้ข้อแนะนำ และตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะครูผู้กำกับห้องสอบควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ขณะปฏิบัติหน้าที่ และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบด้วยตนเอง และมอบหมายรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 ท่าน ลงพื้นพื้นตรวจเยี่ยมสนาสสอบตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ครบ 100% ของสนามสอบทั้งหมด