พัทลุง 1 รับการติดตามจากคณะติดตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 11 กุมภาพ้นธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด รับการติดตามจากคณะติดตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 2 ประเด็น คือ ผลการดำเนินงานการพาน้องกลับมาเรียนและการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยมีนายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และ นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และคณะร่วมรับการติดตามฯ ด้วย