พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานในพิธี ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสุวรรณคูหา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนาไร่ เข้าร่วมพิธีรับมอบดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านนาไร่ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ ๑0๐ ปี พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานนำไปช่วยเหลือ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป โรงเรียนบ้านนาไร่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคหา จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลให้โรงเรียนได้ปลูกผักไว้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชาวบ้านปลูกผักไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ได้พระราชทานพระราชานุมัติให้โรงเรียนบ้านนาไร่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย และกิ่งพันธุ์ไม้ผลจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี และโครงการผลิตพันธุ์ไม้ผลพระราชทานบ้านชวดบัว จังหวัดนครนายก โดยได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่โรงเรียนบ้านนาไร่และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๙0 ชุด และกึ่งพันธุ์ไม้ผล จำนวน ๔๕0 ต้น เพื่อนำไปปลูกไว้รับประทานและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไป อีกทั้งยังสามารถแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่บุคคลอื่น เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาทำการเกษตรปลอดภัย และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภค

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1791542801236734