ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

         

**วันที่ 11  กุมภาพันธ์  2565

      นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านละมุ อำเภอท่าแซะ  เพื่อติดตามความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2/2564  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) พบว่าโรงเรียนมีการปฎิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  และได้พบปะพูดคุยกับคณะครู  เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ  พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ  ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน.-