คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนพญาไท

คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนพญาไท.วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยมี ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. นายพิเชษฐ์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะทำงาน ร่วมสังเกตการณ์ ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท กรุงเทพฯ

คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในส่วนของสนามสอบโรงเรียนพญาไท มีนักเรียนชั้น ป.6 เข้าสอบจำนวน 157 คน มีห้องสอบ 9 ห้อง เป็นห้องสอบปกติจำนวน 8 ห้อง และอีก 1 ห้องพิเศษ เพื่อรองรับผู้เข้าสอบที่มีอาการหรือเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง ขณะที่ในภาพรวมทั่วประเทศ ในชั้นป.6 มีผู้มีสิทธิ์สอบ 535,210 คน (มีสนามสอบ 4,804 สนาม ห้องสอบ 24,138 ห้อง) และในปีนี้ สทศ. ได้ดำเนินการนำร่องการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) โดยนำมาใช้ในการทดสอบ O-NET ชั้นป.6 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 102 คน จาก 4 โรงเรียน ประกอบด้วย (1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม 18 คน (2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู จำนวน 27 คน (3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย จำนวน 35 คน (4) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน จำนวน 22 คน

นอกจากนี้ สทศ. ได้นำรูปแบบข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นป.6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบและการตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย วิชาภาษาไทย พบว่า การสอบอัตนัยทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนการคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยงความคิด และนักเรียนยังได้ฝึกฝนการเขียน การจับประเด็น การสรุปความการจับใจความสำคัญ รวมทั้งสามารถบูรณาการความคิดและสื่อสารออกมาในรูปแบบการเขียนด้วยภาษาของตนเองได้ ทั้งนี้ การสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นป.6 มีข้อสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ คิดเป็น 20 คะแนน ได้แก่ (1) การเขียนเรื่องจากภาพ (10 คะแนน) และ (2) การสรุปใจความสำคัญของบทอ่าน (10 คะแนน)

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อไปว่า ในการจัดสอบ O-NETภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางสนามสอบได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบเป็นสำคัญ โดย สทศ. ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษาฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อแจ้งกำหนดการสอบประเภทต่างๆ และมาตรการป้องกันฯ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ประสานงานแจ้งไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับให้แต่ละสนามสอบมีมาตรการป้องกันฯ พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบ บุคลากรประจำสนามสอบ และผู้ที่อยู่ในบริเวณสนามสอบดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด เช่น ทำความสะอาดสนามสอบ มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย จัดห้องสอบโดยเว้นระยะห่าง Social Distancing เป็นต้น

“ดิฉันรู้สึกยินดีที่ทราบว่ามีเด็กกว่า 90% ต้องการมาทดสอบความรู้ของตัวเอง เป็นการมาสมัครสอบตามความสมัครใจ ซึ่งทาง สทศ. ก็สามารถจัดสอบได้อย่างเรียบร้อยทั่วทั้งประเทศ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้องทุกจังหวัด และมีการพัฒนาการทดสอบเป็นแบบอัตนัยในวิชาภาษาไทย รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอบแบบระบบดิจิทัล ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 แห่ง ซึ่งต่อไปหากเรามีความพร้อมทั้งเงินทุนและสถานที่ก็จะสามารถใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอบได้ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการสอบตามความสมัครใจ เด็กจะสอบหรือไม่สอบก็ได้ ไม่มีการบังคับ แต่หากได้สอบก็จะรู้ว่าตนเองมีความรู้อยู่ในระดับไหน ในวิชาสำคัญทั้ง 4 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเด็กสามารถนำมาปรับปรุงตนเอง และทางโรงเรียนก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนทั้งโรงเรียนได้ค่ะ” รมช.ศธ. กล่าว

ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ O-NET ชั้นป.6 ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th เพื่อให้นักเรียน โรงเรียน และต้นสังกัดได้นำผลการทดสอบ O-NET ไปวางแผนการจัดการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น