สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด จำนวน 4 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนบ้านปาง อ.ลี้ สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยหละและโรงเรียนบ้านม่วงโตน อ.บ้านโฮ่ง และสนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย อ.เวียงหนองล่อง เพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และได้มาตรฐานตามที่สทศ.กำหนด พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบและคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ดำเนินการสอบ

และในโอกาสเดียวกันนายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบหมายให้นายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบจำนวน 3 สนามสอบ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์, โรงเรียนอนุบาลวังดิน อ.ลี้ และโรงเรียนบ้านดง อ.ทุ่งหัวช้าง เพื่อให้การตรวจเยี่ยมและติดตามครบทุกสนามสอบ