ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนที่เป็นสนามสอบในสังกัด เพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และได้มาตรฐานตามที่ สทศ.กำหนด พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบและคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ดำเนินการสอบ โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบทุกโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 20 สนามสอบ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด