สพฐ.จัดจุดบริการพักรถ และจิตอาสาเฝ้าดูแลช่วยเหลือโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างการเดินทางมาร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์สานฝัน ห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3

สพฐ.จัดจุดบริการพักรถ และจิตอาสาเฝ้าดูแลช่วยเหลือโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างการเดินทางมาร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์สานฝัน ห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) จัดจุดบริการพักรถ และจิตอาสาเฝ้าดูแลช่วยเหลือโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างการเดินทางมาร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝัน ห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับผิดชอบในการจัดโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝัน ห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 โรงเรียน รวม 2,639 คน ในการนี้ เพื่อเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือสถานศึกษา ครูนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยระหว่างการเดินทางร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์สานฝัน ห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 ตลอดเส้นทางการเดินทางไป ระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 กันยายน 2561 และเส้นทางเดินทางกลับ ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2561 ได้มีหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พร้อมจัดจุดบริการพักรถ เฝ้าดูแลช่วยเหลือครูนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ระหว่างการเดินทางไปร่วมกิจกรรม โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 โดยให้ยึดแนวทางปฎิบัติตามระเบียบประกาศคู่มือและมาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ขอให้สพท. หรือสถานศึกษาในสังกัดพี่อยู่ติดถนนจัดจุดบริการพักรถ และจิตอาสาพร้อมให้การช่วยเหลือครูนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอด 24 ชั่วโมง โดยวิเคราะห์ที่ตั้งจุดบริการที่ความเหมาะสมกับเส้นทางในการเดินทางไปกลับครอบคลุมทั้ง 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 10 จุดบริการ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ณ ปั๊มน้ำมันวัดเขาทอง ดำเนินการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (สพม.เขต 42) และโรงเรียนเขาทองพิทยา / จังหวัดขอนแก่น ณ อำเภอพล ดำเนินการโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (สพป.ขอนแก่น และ สพม. เขต 25 / จังหวัดนครราชสีมา ณ อำเภอสีคิ้ว ดำเนินการโดย สพป.นครราชสีมา เขต 1 และ สพม.เขต 31 / จังหวัดลพบุรี ณ อำเภอชัยบาดาล ดำเนินการโดย สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพม.เขต 5 / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อำเภอวังน้อย ดำเนินการโดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ สพม.เขต 3 / จังหวัดสมุทรสงคราม ณ อำเภอเมือง ดำเนินการโดย สพป.สมุทรสงครา / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ อำเภอหัวหิน ดำเนินการโดย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และ สพม.เขต 20 / จังหวัดชุมพร ณ อำเภอเมือง ดำเนินการโดยสพป.ชุมพร เขต 1 และ สพม.เขต 11 / จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ อำเภอพุนพิน ดำเนินการโดย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 และ สพม.เขต 11 / จังหวัดสงขลา ณ อำเภอรัตนภูมิ ดำเนินการโดย สพม.เขต 16 และโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา โดยจัดให้บริการที่พักนอน หรือนวดผ่อนคลาย อาหาร เครื่องดื่ม และผ้าเย็นตามสมควร การจัดจุดบริการนี้นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความมีจิตอาสาเฝ้าดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาด้านความปลอดภัยระหว่างการเดินทางไปร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 แล้ว ยังเป็นการพัฒนาและฝึกอาชีพนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ทุกจุดบริการจะจัดทำข้อมูลผู้เข้ารับบริการตามแต่ละจุด ประกอบด้วย จำนวนหน่วยงาน ทั้งในส่วนของ สพท. โรงเรียน จำนวนผู้รับบริการ ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง พร้อมรายงานสถานการณ์แบบวันต่อวัน มายังช่องทางการสื่อสารเฉพาะของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเมื่อสิ้นสุดภารกิจงานก็จะดำเนินการสรุปเป็นภาพรวมของการปฎิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานและเป็นแนวทางดำเนินในกิจกรรมในลักษณะใกล้เคียงกันในโอกาสต่อไป เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
รุณฤดี ภาพ/ข่าว