ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางรัชฎาภรณ์ สามารถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2