สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 8:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตาม ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 เพื่อควบคุม กำกับดูแลการดำเนิน การสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ณ ศูนย์สอบ รร.ราชประชานุเคราะห์39 รร.บ้านสาเมาะ รร.บ้านจะแนะ และ รร.บ้านบูเก๊ะตาโมงฯ