พัทลุง 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 สนามสอบ ได้แก่สนามสอบวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง และสนามสอบโรงเรียนวัดบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ ในการนี้ ได้มอบหมาย นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนางสาวนรีรัตน์ ศรีราม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านควนขนุน โรงเรียนวัดแหลมโตนดและโรงเรียนวัดประดู่หอม อำเภอควนขนุน มอบหมาย นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น และนางสาวจิตรลดา ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด อำเภอศรีบรรพต และสนามสอบโรงเรียนบ้านบ่อทราย อำเภอป่าพะยอม