รอง ผอ.สพม.แพร่ เยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับศูนย์สอบ สพม.แพร่ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ และโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และนางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนสองพิทยาคม โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ และโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ทั้งนี้ทุกสนามสอบดำเนินการจัดการทดสอบภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019